A nurturing space for learning and exploring agro-ecological farming practices!

Recent Posts

ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಜು

ಇದು ಬೆಳವಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜುವಿನ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ . ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜುನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಡೆತನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವೆವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಲ್ಲ. ರಾಜು ತನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಕರಾಳ ಸನ್ನಿವೇಶ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರಿಗಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ […]

ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರರ ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ

ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರರ ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ

ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೊಳದವರು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಾರಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇವರು ದೊಡ್ಜ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ, ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಏಕ ಬೆಳೆ […]

GO ECOLOGICAL IN CASHEW FARMING

GO ECOLOGICAL IN CASHEW FARMING

Ecological Farming: 3

Knowledge Sharing  Experience with Farmers

Summary of the discussion of one day interaction cum field demonstration program on cashew cultivation organized by  Horticulture Dept., Mandya and Belavala Foundation at Belavala Ecological Farm, Belagola on 11th Nov 2017. The participants including 105 farmers and field officers had responsive interaction with resource persons ( Dr.Ramakrishnappa and Dr. Vishakanta,  Belavala Foundation, Mr. Raju, DDH, Mandya, Mr.Keshavamurthy, AIR, Mysore and Sri Veeresh, cashew farmer, Hejjala,  Maddur Tq).

The discussion was focused primarily on cultivation of cashew as an alternate crop to augment the   situation arising out of irregular rain fall, recurring drought, depleting crop diversity and diminishing agricultural income.

Cashew is a dry land crop: The crop prefers good soil moisture and nutrition, but not the best crop for  canal areas.  Clay, alkaline and marshy soils are not suitable.

Go for suitable varieties and spacing: Grafted saplings of 2.5 to 3 ft in height and without curly roots are ideal. Ullal 1&3,Chintamani 1 and Vengurla 4 & 7 are most suitable  for Mandya, Mysore and Chamarajanagar districts. Traditional spacing is 25×25 ft. With drip irrigation, high density planting at  either 12×12 or15x15 ft spacing can be adopted with compulsory pruning every year. The Dept of Horticulture  recommends a compromising spacing of  20×20 ft which appears to be ideal.

Grafts are preferred over seedlings

Take care of planting requirements: June to September are the ideal months for planting. In dry lands, it is always beneficial to plant in trenches of 2 ft width and 2.5 ft depth. Opening trenches against slope is helpful in retention of soil and moisture including nutrients. It is advisable to fill the trenches with decomposable biomass up to 1.5 ft, cover with soil and give 45 to 60 days time for degradation. While planting , open a small pit in the trench , add 15 kgs of aptly decomposed compost enriched with Ghana (solid) Jeevamrutha and mix well with the soil. The   seedlings need firm support for good stand and establishment. Bio mass mulching around the plant is helpful further in moisture conservation and enhancing microbial life which is the key activity in ecological farming.

 
Trenches filled with biomass

Bio manuring is ideal : During the 2nd year , either in June or July provide 10 kgs of well decomposed compost enriched with Ghana (solid) Jeevamrutha per plant. The quantity may be increased by 2 kgs every year. In subsequent years, spray Drava (liquid) Jeevamrutha in September and Panchaghavya in October, to enhance flowering . Creating moisture stress by withholding irrigation in Nov and Dec months is helpful in opening of flower buds. Repeat Jeevamtrutha spray in December  and January months for better fruit set.

Follow mixed cropping system: Growing friendly dry land crops in between cashew is always advantageous to both farmers and nature. Planting 2 lines of Cashew and one line of either Mango or Custard apple or Sandalwood or all in alternate pits would add to the farm diversity and enhance overall output of the farm. Multi cropping helps in better control of pest and diseases too. Growing green manure crops during early monsoon, pulses and millets in rainy season and vegetables in summer as inter crops will add value to soil and improve farm income.


Manage plant canopy: Plant height and spread requires    continuous regulation in high density plantations. All the side branches need pruning till the plant attains the height of about 3.5 ft.  At this level, remove the terminal bud and encourage branching. Every year, after the crop harvest, the canopy requires maintenance by trimming, in order to reduce dead wood and water shoot development. The height of the plant in any case to be maintained less than 10 ft and the spread depending on the row width to tap maximum sun light. 

 

 

 

 

 

 

Canopy management is crucial in high density planting

Tea Mosquito is the major pest bothering cashew farmers: The nymphs and adults of this insect suck sap from terminal twigs, buds and leaves as a result the leaves become curled up and deformed. The shoots show die back symptoms. Eventually the terminals of cashew  will dry up leading to total loss of the crop. Growing mango and cashew together can avoid this pest to certain extent as the red ants of mango are the best prey on nymphs of Tea mosquito. Spaying Bio digester extract with neem oil regularly during new flushing, flowering and fruiting is effective. Stem and shoot borers can be controlled by injecting neem oil through the holes made by the borers.

Leaf spot and Die back diseases can be managed: These fungal diseases may surface during monsoon, and affect the crop yield some times. Spraying Bordeaux mix (Copper sulphate and lime) before the onset of monsoon helps in controlling them.

Simple harvesting and drying practices: No need to pick the fruits from the tree, gather the ones fallen on the ground and stack them under shade. Once in 3-4 days, remove the seeds from fruits and dry them under sun properly before storage.

Yield and income: The grafted seedlings start yielding from the 3rd year and stabilized yield of 8-10 kg raw kernel per plant can be obtained from the 7th year on wards. But the potential is well up to 15 kg per plant under intensive management practices. Presently raw kernels are sold at Rs 200 per kg.

 

 

 

 

 

 

 

Water Apple

Water Apple

Crunchy, tangy, juicy, sweet all in one fruit! Yes, that’s the specialty of water apple also called as jumbo fruit. An evergreen tropical tree which responds very well for natural farming and yields plenty of fruits even in dry land conditions. Loaded with many vitamins […]

Students of College of horticulture, Mysore at Belavala farm!

Students of College of horticulture, Mysore at Belavala farm!

Belavala Foundation wishes to thank the authorities and Final year students, College of Horticulture, Mysure  for taking up ‘Work Experience’ programme at Belavala Ecological Farm… It was a great knowledge sharing exercise with hands on experience for everyone. Fifty four students who came in two […]

Welcome to Belavala!

Welcome to Belavala!

The word Belavala is derived from the Kannada word ‘Belawala’ meaning ‘to flourish’

Belavala Foundation was established on 7th Dec 2015 with the main objective of creating opportunities for learning and manifestation of activities involving agro ecological and sustainable farming practices. The foundation works in tandem with Belavala Parisara Krishi Kendra (Belavala) and makes use of the facilities and crop models at the farm for providing hands on training and education to farmers, rural youths, school children as well as urban people.

Belavala is located at Belagola village, Srirangapatna Taluk of Mandya district in Karnataka. The total extent of the land is 6.5 acres. The primary perception behind the establishment of the foundation was based on the belief that “An experienced farmer is an expert… he knows to manage soils, crops and  business. He is also a good system thinker…. knows to put it all together into farming systems and farm enterprises; but all he needs is genuine knowledge”.

Therefore, to bridge the knowledge gap among  the farmers of Karnataka in general and  Mandya district in particular,on ecologically sustainable and economically viable farming practices adaptable to local conditions, different crop models  have been established at Belavala Parisara Krishi Kendra!

Come over and try hands-on farming! Participate in our farm tours & educational programmes!! Together we can make a difference!!!

Follow us on social media: facebook.com/belavalafoundation; instagram.com/belavalafoundation

Dr. Ramakrishnappa

Founder, Belavala Foundation

contact us at: ramakrishna@belavala.org